Actievoorwaarden

Algemeen


 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het promotionele kansspel: ‘wordt er nog gezongen in de Horeca’ (hierna: ‘de actie’).
 • De actie is een initiatief van Bidfood B.V.>, gevestigd aan de Frankeneng 18, 6716 AA in Ede (hierna: ‘Bidfood’), ter promotie van Bidfood.
 • De actieperiode start op 1 september 2019 00.30 uur en eindigt op 6 december 2019 om 20.00 uur (hierna: ‘de actieperiode’). De actie is tijdelijk. Het is Bidfood toegestaan om de actieperiode te verlengen.
 • Bidfood is gerechtigd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor de actie te allen tijde zonder opgave van redenen tussentijds te beëindigen.


Deelname


 • Deelname aan deze actie staat open voor zowel klanten als niet-klanten van Bidfood die werkzaam zijn in de horeca en die in de actieperiode een filmpje maken van zichzelf waarbij zij een lied inzingen als zogenaamde auditie. Dit filmpje wordt gedurende de actieperiode geupload naar de actiepagina op facebook.com/horecafeest.
 • Aan deelname van de actie zijn geen kosten verbonden.
 • Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 • Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland en werkzaam in de horeca. Bij twijfel kan er een werkgeversverklaring opgevraagd worden.
 • Deelname aan de actie is uitgesloten voor medewerkers van Bidfood.
 • Bidfood verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van dezectie worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Lees hierover meer in het privacy statement van Bidfood.
 • In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan de actie wordt de deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.


Speelwijze


 • De deelnemer die tijdens de actieperiode een filmpje met auditie uploadt naar de actiepagina op Facebook doet automatisch mee aan de actie. Filmpjes met audities kunnen tevens worden ingezonden Facebookpagina van het Horecafeest door gebruik te maken van de hashtag #WENGIDH bij de berichtgeving.
 • Bidfood is gerechtigd filmpjes of foto’s te verwijderen die schokkende en/of aanstootgevende beelden en/of teksten bevatten of die op andere wijze afbreuk doen aan de goede naam of reputatie van Bidfood.
 • Via de Facebookpagina van Bidfood facebook.com/horecafeest kan door middel van het uitbrengen van een stem kenbaar gemaakt worden wat het favoriete filmpje of foto is.
 • De winnaar wordt bepaald door de door Bidfood bepaalde jury.
 • Na de actieperiode neemt Bidfood contact op met de winnaar. Lukt het Bidfood niet om binnen 7 dagen in contact te komen met de winnaar of mocht blijken dat de winnaar niet voldoet aan de actievoorwaarden, dan wordt de prijs vergeven aan de volgende persoon op de ranglijst.
 • De uitslag van de actie wordt op facebook.com/horecafeest gecommuniceerd.


Prijs


 • De prijswinnaar mag optreden op het door Bidfood georganiseerde ‘Horecafeest van het jaar’ dat plaatsvindt op 16 december 2019.
 • De prijs kan niet worden ingewisseld voor geld of andere zaken.
 • De prijs is strikt persoonlijk en is niet overdraagbaar aan derden.
 • De door de prijswinnaar eventueel gemaakte kosten in verband met het in ontvangst nemen van de prijs worden enkel en alleen door Bidfood vergoed als de prijswinnaar voor het maken van deze kosten voorafgaande toestemming van Bidfood heeft gekregen.
 • Wanneer voor de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, dan komt deze voor rekening van Bidfood, die in dat geval voor afdracht van de kansspelbelasting zal zorgdragen.
 • Bidfood is niet verplicht een alternatieve prijs ter beschikking te stellen in het geval de prijswinnaar geen gebruik maakt van de prijs.Aansprakelijkheid


 • Bidfood en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer geleden verlies of schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de Actie.
 • Bidfood is niet aansprakelijk voor schade of letsel toegebracht aan eigendommen en/of personen, als gevolg van het gebruik van de uitgekeerde prijs.
 • De prijswinnaar dient zelf op eigen kosten zorg te dragen voor geldige reisdocumenten, verzekeringen en eventuele medische voorzieningen.


Slotbepalingen


 • Op deze actie en daaruit voortvloeiende verbintenissen is Nederlands recht van toepassing.
 • Alle inzendingen van de deelnemers worden eigendom van Bidfood. Door deelname aan de actie bevestigen deelnemers bij voorbaat dat ten gunste van Bidfood afstand wordt gedaan van intellectuele eigendomsrechten (waaronder het beeld- en auteursrecht) die berusten op de inzendingen.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Bidfood.
 • Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen via www.horecafeestvanhetjaar.nl .
 • Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Bidfood, afdeling klantenservice, te bereiken op telefoonnummer (088 – 8008 900), of schriftelijk aan Bidfood, afdeling klantenservice, Postbus 440, 6710 BK Ede. Bidfood zal klachten zo spoedig mogelijk afhandelen. Wanneer de deelnemer meent dat de klacht niet afdoende afgehandeld is, kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus 20301, 2500 EG Den Haag.
 • Deze actie is in overeenstemming met de gedragscode promotionele Kansspelen. Bidfood handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele Kansspelen opgesteld door het Ministerie van Justitie.